Şia Gerçeği

Şia’nın En Temel Kaynaklarında Yer Alan Kur’an’ın Tahrif Edildiği İddiaları

ŞÎ’A’NIN KUR’ÂN’IN TAHRİF EDİLDİĞİ KONUSUNDA YAZDIĞI KİTAPLAR – Prof. Dr. Durmuş Kayapınar

Maalesef Şî’a Kur’ân-ı Kerim’m tahrifata uğratıldığı, içerisinden bâzı sûre ve âyetlerin çıkarıldığı, dışardan da bir çok şeylerin ilâve edildiği konularında müsteşriklere ve diğer İslâm düşmanlarına büyük çapta malzeme vermişlerdir. Bu konuda yazdıkları eski ve yeni kitapların sayısı oldukça kabarıktır. Şimdi bu kitapları ve konu ile ilgili muhtevalarını olabildiğince özetlemeye çalışalım:

1) Şî’a’nın en önde gelen sözde âlimlerinden ve Sıkatü’l-İslâm diye niteledikleri Muhammed b. Ya’kûb b. Ishâk’ıl-Küleynî’ır-Râzi (328/939) “El-Kâfı fî’1-Ûsûl” adında bir kitap yazmış. Bu kitabını Ma’sûm imamları Muhammed el-Bâkır’ın dilinden aldığını iddia ettiği birçok uydurma hadislerle doldurmuş ve sâdece Kur’ân’ın tahrifinin konu alan hadislerinin sayısı binlerce hadisi bulmuştur.93 Şimdi el-Külevnî’nin Şî’a’nm temel kitaplarından ve “Usûlü Erha’a” dedikleri dört ana kaynaklarından biri olan bu kitabın konumuzla ilgili bir iki hükmünü aktaralım:
a) “Hz. Alı R.A. levhalardan toplayıp yazdığı mushafını müslümanlara arzetmiş. onlar da: “-Bizim Kur ‘ân ‘in tamamını içeren Mushafımız elimizdedir, senin mushafına ihtiyâcımız yok…” demişler. Bu cevap üzerine Hz. Alı R.A onlara: “-Vallahi siz benim Mushaf’ını bir daha ebediyyen göremeyeceksiniz. Ben O’nu size okuyasınız diye toplayıp sunmuştum…” demiş..”
b) “Rasûlüllah S. A. Ali A.S.’a hin bâh öğretmiş. Bu bin bâb ‘in herbirisinden biner bâb daha açılırmtş. Onların sahip oldukları ilim sâdece bunlar değil, daha neler neler varmış!..’94
c) Onların bir de “el-Câmi”‘leri, yani Kur’ân’ın tümünü içinde toplayan bir mushafları varmış. Bu, uzunluğu Muhammed A.S.’m arşınıyla yetmiş arşın, incecik deriler üzerine Alı AS.’in kalemiyle yazılmış, içinde pire ısırığının diyetine varana kadar olmuş olacak, gelmiş gelecek her şeyin bulunduğu ilâhî kitapmış!…
d) Onlar da birde “Fâtırne Aleyhesselâm’ın Mushafı” varmış. Bu mushaf Ehl-i Sünnet’m Kur’ân’ınm üç misli imiş ve içerisinde ehl-i sünnetin Kur’ân’ından bir tek harf bile yokmuş!…95
Şi’a’nm bu kitabı bu kabil binlerce uydurma hadîsi uydurma senedlcrle ve bu kabil mesnetsiz metinlerle doludur. Sonraki Şî’a ulemâsı bu. kitaptan büyük ölçüde yararlanmış ve yararlanmaktadır. Daha başka Mevzu’ât örneklerini mütâkip bölümümüzde ilgili konusu içerisinde daha geniş vermeye çalı¬şacağız.
2) Ali b. İbrahimi’l-Kummî. Hadis ve Tefsirde Şî’a’nın şeyhlerinin şeyhi savılan ve el-Külevnî’nın el-Kâfi’sindeki çoğu rivayetlerini Tefsirine aktaran talebesi el-Kummî, kendi adıyla anılan Tefsirinde konumuzla ilgili birçok şevler kaydetmiş, Ona göre: “-Kurân’ın kimi âyetleri takdim edilmiş, kimileri te’hir edilmiş, kimi inkitâ ‘a uğratılmış, kimi âyetleri oraya buraya atıf yapılmış, kimi harfleri diğerleriyle değiştirilmiş, kimi âyetleri de Allah ‘in indirdiği Kur ân ‘a muhalifiniş!… “96
3) EbüT-Hasen Muhammcd b. Mes’ûd b. Ayyâşî (320/932) TefstruT- Ayyâşî’smde Kur’ân’in tahrîfıyle ilgili birçok şeyler kaydetmiş ve: “-Kur’ân’ın üçte biri bizimle düşmanlarımız (ehl-i sünnet) hakkında nazil olmuştur. ” 97
“Eğer Kur ‘ân indirildiği şekilde okunsaydı, hiç şüphesiz sen bizi O ‘nda ismimizle zikredilmiş bulurdun Eğer Allah ‘in kitâbına bir takım ilâve ve eksiltmeler yapılmasaydı, bizim hakkımız gizli kapaklı kalmazdı…” demiştir.109
4)Muhammed b. Hasen’is-Saffâr, (290/902) “Besâiru’d-Deracâf’ında:
“Kur’ân’ın tamamını topladığım iddia eden hiç kimse yoktur ki, yalan söylememiş olsun. Zira O ‘nu Alı b. Ebi Talib ‘den ve arkasından gelen imamlardan başka hiç kimse toplayıp, indirildiği gibi muhafaza etmiş değildir… “110
“Kur’ân’da geçmişte olup bitenler, gelecekte olacaklar hep vardır. O ‘nda bir takını rical isimleri vardı, hep atıldı. O ‘nda bir tek kişinin ismi sayılamayacak bir çok vecihlerde gelmiştir Bunları ancak vasî’ler bilir. ” 111 demektedir.
5) Fürât b İbrahim b. FürâtiT-Kûfî’de (307/919) Tefsirinde Kur’an’m tahrif edildiğine dâir birçok rivayetlere yer vermiştir.112
6) Salim b. KaysiT-Amirî, Kitâbü’l-Atniri’sinde ve daha nicelen müfessırlerı, muhaddıslerı kitaplarında hep Kur’an’ın tahrif edildiğine dâir delil diye bir yığın şeyler sıralamakta ve Kur’ân-ı Kerîm’in mevsûkıyetine halel getiren bu tür rivayetlerle kitaplarını doldurmuş bulunmaktadırlar. Bu kitaplar, Şî’a’mn en eski ve en temel dayanaklarıdır. Bunlar olmasa zâten Şî’a diye bırşey olmaz ve onlar için hiçbir dayanak kalmazdı. Sonraki âlimleri de hep aynı yolu izlemiş ve bu konuda yenilerden eş-Şeyh Ni’metullah el-Cezâirî de: “Eshâbımız bu sayısız haberlerin sıhhat ve tevatürüne harfıyyen uyarak Kur’ân’da tahrifin yapıldığına gerek söz, gerek konu, gerek yazı ve gerekse bunları tasdik olarak hep mutabık kalmışlar dır… ” demektedir.113
7)Bu konuda en sivri ve en dikkat çekici kitabı yazan ve önemine binâen müstekıllen üzerinde durmayı düşündüğüm en-Nûrî et-Tabersî’de (1320/1902) yukardakı kitaplarda Kur’ân’nın tahrifi konusuna tahsis edilmiş rivayetler için; “Bu haberler, yanı hadisler, ashabımızın dayandığı mu’temed kitaplardan nakledilmiştir.’ 114 “Sonra onların arkasından gelen muhaddis ve müfessirler hep öncekilerin yolunu izlemiş ve onların programlarını uygulamışlar Tevatür derecesine ulaşan sarih hadisleri ve vazıh rivayetleri îrâd edegelmişlerdir…’ demektedir.115
8)Es-Seyyid MuhsinüT-Kâzımî, “Şerhu’l-Vrâfıye” sının: “Kur’an’in tamamını imam A.S.lardan başkası toplamamıştır. ” başlığı altında, bu tür iddialara geniş ölçüde yer vermiştir.116
9)Muhammed b Haseni’s-Safiâr’ın “el-Besâir” “Rasûlüllah S. A.’e indirilen Kur’ân’in tamamı ancak imâm A S.lardadır.” Başlığı altında, el- Kâfi ‘den daha aşırı ve açık bir şekilde. Kur’ân’ m muharreri iği iddialarıyla doludur.117
10) Sa’d b. Abdillahi’l-Kummî (300/912) “Nâsihu’l-Kur’ân ve Mensûhihi”smm “Ehl-i Beyt’ten olan meşây ikimizin rivayetlerine aykırı olarak Allah ‘in indirdiklerinin hilâfına olan âyetler konusunda gerçekleştirilen tahrifat” başlığı altında bu konuda birçok hadis ve haberler aktarmıştır.”118
ll)Essevyid Ali b Ahmedi’1-Kûfı (352/963) “Kitâbü’l-Bide’Vl- Muhdese” sinde “Ehli hadîs, insanların ellerindeki Kur ‘ân ‘in. Kur ‘ân ‘in tamamı olmadığına ıcmâ’ etmişler ve Kur’ân’dan insanların ellerindeki dışında birçok şeyler kaybolup gitmiştir demişlerdir. 119 ‘ demektedir.
12)Ahmed b. Ali en-Necâşî’nın (450/1058) “Kitâbü’l-Beyân Fi Te’lî-fi’l-Kur an”\ Herhalde bu kitap, sırf Kur’ân’ın tahrifata uğratıldığını ısbât için yazılsa gerektir.! 120
Tabii ki bütün bu kitaplar İslâm’ın ilk kaynağı Kur”ân-ı Kerim ‘i yok seviyesine düşüren inanç ve iddialara büyük çapta yer vermiş olan kitaplardan sâdece birkaçı.. Bir de bunlar dışında hududu aşacağı ve konuyu taşacağı için burada yer vermediğimiz bir yığın kitapları var. Ayrıca bir de sırf Kur’ân-ı Kerım’in tahrifi, tashîfı, tahfifi, tahribi ve yok mesabesine düşürülmesi konusuna tahsis ettikleri müstakil kitapları serîsi var. Burada deryadan bir katre kabilinden birkaç örnek de bunlara vermemiz gerekmektedir.

93 Zahir, İhsan İlâhî, eş-Şî’atüve’l-Kur’ân: 164.
94 el-Küleynî, Muhammed b. Ya ‘kub b. İshak, el-KâJî Fi ‘l-lsûl; 2/263; Zahir, İhsan İlâhi, eş-Şî’atü ve’l-Kıır’ân: 34.
95 el-Küleynî, Muhammed b. Ya ‘kub b. İshak, el-Kâfi Fi 1-lsûl: 2/239, 240; Zahir, İhsan İlâhî, eş- Şî’atüve’l-Kur’ân: 31, 32.
96 el-Cezâirî, Tayyib b. Mûsâ, Tefsîru ‘l-Kıımmî: 1/5; Zahir, İhsan İlâhi, eş-Şi’atü ve’l-Kur’ân: 35, 36.
97 el-Ayvâşi, Mukaddimetü Tefsiri ‘l-Ayyâşî; 1/9.
108 el-Ayvâşî, Mııkaddimetü Tefsiri ‘1-Ayyâşî: 34.
109 el-Bahrânî, el-Hâşi,, el-Bürhân Mukaddimesi: 38; Zahir, İhsan İlâhî, eş-Şî ‘atü ve ‘l-Kur ‘ân: 38.
110 el-Bahrânî, el-Hâşim, el-Bürhân Mukaddimesi: 1/15; Zahir, İhsan İlâhî, eş-Şî’atü ve’l-Kur’ân: 39.
111 el-Bahrânî, el-Hâşım, el-Bürhân Mukaddimesi: 38;
112 Zahir, İhsan İlâhî, eş-Şî’atü ve’l-Kur’ân: 39, 40.
113 et-Tabersî en-Nûri, Faslü ‘l-Hitâb Fi îsbâti Tahrifi Kitabi Rabbi’l-Erbâb: 31. Zahir, İhsan İlâhî, eş-Şî’atüve’l-Kur’ân: 43.
114 et-Tabersî en-Nûri, Faslü’l-Hitâb Fiİsbâti Tahrifi Kitabi Rabbi ‘l-Erbâb; 252.
115 et-Tabersî en-Nûri, Faslü’l-Hitâb Fi İsbâti Tahrifi Kitabi Rabbi ‘l-Erbâb: 31. Zahir, İhsan İlâhî, eş-Şî’atü ve ‘l-Kur’ân: 43.
116 ‘Zahir, İhsan İlâhî, eş-Şî’atü ve ‘l-Kur’ân: 44.
117 Zahir, İhsan İlâhî, eş-Şî’atü ve’l-Kur’ân: aynı yer.
118 Zahir, İhsan İlâhî, eş-Şî’atü ve ‘l-Kur’ân: aynı yer.
119 Zahir, İhsan İlâhî, eş-Şî’atü ve l-Kur’ân: 44 .
120 Zahir, İhsan İlâhî, eş-Şî ‘atü ve 1-Kıır ‘ân: 46.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu