Temel Okunacaklar

TAVSİYE KİTAP LİSTESİ VE OKUMA PROGRAMI – Temel Okunacaklar

Aşağıdaki kitaplar, belli başlı konularda öncelikli olarak okunması gereken kitaplardır. Her başlığın altındaki liste, bu kitaplardan faydalanırken izlenmesi öngörülen öncelik sırasını beyan eder.

Ehl-i sünnet çizgisine uygun ve tercümesi düzgün olmak şartıyla başka kitaplardan da istifâde edilebilir.

FIKIH, AKÂİD VE TEMEL DÎNÎ BİLGİLER

Mızraklı İlmihal (Hacmi küçük, faydası büyüktür)

Büyük İslâm İlmihali (Ömer Nasuhi Bilmen)

Hanefiler İçin İlmihal (İbni Abidinzade, Muallim Neşriyat) ve/veya Muamelatlı İslâm İlmihali (A. Fikri Yavuz)

Ehl-i Sünnet ve Akâidi (Mehmet Çağlayan)

İbn-i Abidin ve/veya Fetâvâyi Hindiyye

Hadîslerle Hanefî Fıkhı

Hidaye, Kudûri, Tahavi, Mebsut…

SİYER

Peygamber (s.a.v.) Efendimizin Hayatı (Ahmed Cevdet Paşa-E. Düzdağ) ve/veya

Peygamber (s.a.v.)’in Hayatı (Eyüp Sabri Paşa)

İlahi Rahmet (İmam Kastalani)

Siyer-i Nebî (s.a.v.) (Mustafa Darir Efendi)

İslâm Târihi (M. Asım Köksal)

Peygamberler Târihi (M. Asım Köksal)

Şifâ-i Şerif (Bedir)

GENEL İSLÂMÎ KİTAPLAR

Nasıl İyi Bir Kul Olunur? (İmâm-ı Gazâli)

Tenbîhü’l Gafilin-Bustânü’l ârifin (Ebû’l Leys Semerkandî)

Büyük Günahlar (İmam Zehebi)

Kimya-i Saadet (İmam Gazali)

Büyük Ahidler (İmam Şarani)

Riyazü’s Salihin (İmam Nevevi)

İhyâ-i Ulûmuddin (İmam Gazali, Mütercim: A. Serdaroğlu)

Rûhu’l Beyan Tefsiri (İsmail Hakkı Bursevi, Mütercim: Ömer Faruk Hilmi)

Cemiü’l Fevaid (Rudani) ve/veya Kütüb-ü Sitte

Selef-i Sâlihîn’in Yüce Ahlakı (İmam Şarani)

BİYOGRAFİ

Hayâtü’s Sahâbe (Muhammed Kandehlevi)

İmâm-ı Â’zâm Ebû Hanife (r.a.) (Yusuf el Heytemi)

Velîler Ansiklopedisi (İmam Şarani)

Dört Büyük Halîfe (Şemseddin Sivasi)

Başa dön tuşu