Yusuf El Karadavi

Yusuf Kardavi Ve Hristiyanlar

Yusuf el-Kardâvî98, ‘Îmân edenlere düşmanlık cihetiyle insanların en şiddetlisi (olarak), elbette yahudileri ve (Allâh’a) ortak koşanları bulacaksın! Îmân edenlere sevgi cihetiyle onların en yakını (olarak) da, elbette ‘Doğrusu biz hristiyanız!’ diyenleri bulacaksın!..’ âyeti ile ilgili olarak ‘Burada hristiyanların özel bir mevkileri vardır. Kur’an onları Müslümanların kalplerine yakın bir yere yerleştirmiştir.’ demiştir. Âyetin kapsamı nedir?
Bu âyetler Habeşistan Kralı Necaşi ve yakın arkadaşlarıve ona tabi olanlar hakkında nazil olmuştur. Rivâyete99 göre Hz. Câfer (r.a.) ve arkadaşları Necaşi’nin huzurunda Meryem sûresini ve 9. âyete kadar Tâhâsûresini okumuş, Necâşi ve adamlarının gözleri yaşarmıştır.

Daha sonra Necaşi Medine’de Resûlullâh (s.a.v.)’e yetmiş kişilik bir heyet göndermiştir. Resûlullâh (s.a.v.) de bunlara Yâsinsûresini okumuşlardır. Aynı şekilde heyettekiler de ağlayarak îmân etmişlerdir. Bu âyetler bu topluluk hakkındadır.100 İbn Abbas, Said b. Cübeyr, Katâde, Ata ve Süddi (r.a.e.)’den bu tefsir nakledilmiştir.101

Kurtubi’nin naklettiğine göre de bu topluluk Kur’an’ı işittiklerinde ağladılar, îmân ettiler ve şöyle dediler: Bu Îsâ (a.s.)’a inenlere ne kadar çok benzemektedir. Bunun üzerine (soruda geçen) Mâidesûresi 82. Âyetnâzil olmuştur.102 ve bu topluluk ölünceye kadar da İslâm üzere kalırlar.103

Bu âyetler gerçekte teslise inananlar için geçerli değildir104 ve bu gün İslâm’ın en katı düşmanı olan büyük Hıristiyan yığınları kapsamadığı açıktır.105 Ayrıca âyettebeyân edilen yakınlık, Yahûdilere kıyasladır. Nitekim Hristiyanlıktan İslam’a geçenler daha çoktur.106

Dipnotlar

98 Yusuf el-Kardâvi, İslam’da Helal ve Haram s. 353, Hilal Yayınevi 5. baskı
99 Süyuti, III,
100 Zemahşerl, I, 655
101 Fahruddin er-Râzi, Tefsir-i Kebir Mefatihu’l-Gayb, IX, 184- 186.
102 Kurtubi, Câmiü’l Ahkâm, VI, 256.
103 Taberi, Camiu’l-Beyan VII, 6
104 Zemahşeri, I, 656.
105 Karafi, s. 40-44
106 Râzi, IX, 185

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu