Yusuf El Karadavi

Yusuf Kardavi Ve Had Cezaları

Şer’i Şerîf’in emri olan bir husus hakkında yapılan itiraz: ‘Recm cezası, mutlaka ve değişmez olarak uygulanacak haddlerden değildir. İslâm’dan önce de uygulandığı için ilk İslâm topluluğunun tanıdığı, yadırgamadığı, caydırıcı bulduğu bir ceza çeşididir. Bu sebeple Hz. Peygamber (s.a.v.), çok az da olsa bu cezanın uygulanmasına izin vermiştir. Ayrıca Yusuf Kardâvi, ‘Recmin değişmez ceza (had) değil; uygulayıp uygulamamak yöneticilere bırakılmış ‘tazir çeşidinde bir ceza’ olduğu kanaatini taşıdığını ifade ediyor.’ (www.hayrettinkaraman.net)

Bu konuda İslâm’ın hükmü nedir?
Recm cezâsı bütün fıkıh ve hadîs kitaplarında “Hadler” bahsinde yer aldığı üzere, İslâm’ın değişmez kurallarındandır. Uygulanması, iddia edildiği gibi kötülük getirmez bilakis hem recm edilen için hem diğer insanlar için rahmete vesîledir.

“Zinâ eden kadın ve zinâ eden erkekten herbirine yüz sopa vurun.” (Nûr s. 2) âyeti âlimlerin ittifâkıyla bekâr olup zinâ eden kadın ve erkekler hakkında inmiştir. Bu âyetin inmesinden sonra Nebî (s.a.v.) Mâiz (r.a.)’e değnek vurmamış, onu recmetmiştir.

Nebî (s.a.v.)’in recm cezası uyguladığına dair deliller şunlardır:

1. İşvereninin eşiyle zinâ eden bekâr işçiye yüz değnek ve bir yıl sürgün cezası, kadına ise recm uygulanmıştır. (Müslim, Hudûd, 25; Buhârî, Hudûd III, 38, 46, Vekâlet,13)

2. Zinâsını dört defa ikrar eden Mâiz b. Mâlik (r.a.)’in recmedilmesi. (Müslim, Hudûd, 22)

3. Gâmidiyeli evli kadının zinâdan dolayı recmedilmesi. (Müslim, Hudûd, 22, 23, 24; İbnMâc’e, Diyât, 36; Mâlik, Muvatta’, Hudûd, II)

4. Evli bulunan Yahûdî erkeği ile Yahûdî kadınının zinâ sebebiyle recmedilmesi. (Müslim, Hudûd, 26)

Resûlullâh (s.a.v.)’in recm uygulaması yaptığı; tıpkı Hz. Alî (r.a.)’nincesâreti, Hâtim’incömertligi, Hz. Ömer (r.a.)’in adâleti gibi mânâitibâriylemütevâtirdir. İhtilaf recm uygulamasının ayrıntılarında ve şekillerindedir.

Hâricîlerin bu tavrı sergileyecekleri, Hz. Ömer (r.a.)’e keşif yoluyla bildirilmiş ve onları şu ifâde ile açığa çıkarmıştır: “Korkarım ki uzun bir süre sonra, bazıları çıkıp, ‘Allâh (c.c.)’un Kitâbı’ndarecm diye bir cezâ görmüyoruz.’ derler.” (İbnü’l-Hümâm, Fethu’l-kadîr, c. 5, s. 13) Yüce Allâh, recm hükmünü Kitâbı’nda indirmiştir. Onun hükmü değil; yazısı nesh edilmiştir. Bir rivâyete göre Hz. Ömer (r.a.) şöyle demiştir: “Yüce Allâh, Hz. Muhammed (s.a.v.)’i hak ile gönderdi ve O’na Kitâb’ı indirdi. Peygamber (s.a.v.)’e indirdiği âyetlerden birisi recmâyetidir. Ben bu âyeti okudum, anladım ve belledim. Hz. Peygamber (s.a.v.), recm uygulaması yaptığı gibi ardından biz de recm ettik. Korkarım ki uzun bir süre sonra, bazıları çıkıp, ‘Allâh (c.c.)’un Kitâbı’ndarecm diye bir cezâ görmüyoruz.’ diyecek ve böylece Yüce Allâh’ın indirmiş olduğu bir farîzayı terk ederek yollarını sapıtacaklar. Gerek kadın gerek erkek, meşrû bir evlilik netîcesi cinsel ilişkide bulunmuş (muhsan) bir kimse zinâ ettiğinde ve bu konuda bir delîl (şâhid) veya gebelik ya da itirâf bulunduğunda recmcezâsı haktır.” Hz. Ömer (r.a.), bundan sonra “eş-şeyhuve’ş-şeyhatuizâzeneyâfercümûhümâelbetteten ne kâlenmina’llâhiva’llâhuazîzün hakim (Yaşlı bir erkek ve kadın zinâ ettiklerinde onları Allâh (c.c.)’dan ibretlik bir cezâ olmak üzere recm ediniz. Allâh, azîz ve hakîmdir.)” cümlesini okudu. Bu cümle, Buhârî ve Müslim tarafından ittifâkla nakledilmiştir.378

Müslim ve EbûDâvûd’unUbâde (r.a.)’den nakli olan bir hadîse göre Hz. Peygamber (s.a.v.): “Benden alınız! Benden alınız! Allâh (c.c.) onlar için bir yol açmıştır. Bekâr bekârla zinâ ettiğinde yüz sopa vurulup, bir yıl sürgün cezâsı uygulanırken, dul veya evli kimseler birbirleriyle zinâ ettiğinde yüz sopa vurulup, recmcezâsı uygulanır.” buyurmuştur. Ümmetin âlimleri, bekâr olanlara yüz sopa ve daha önce meşrû bir evlilik geçirmiş (muhsan) olanlara recmcezâsı verileceğini kabûl etmiş ve bu hükümde icmâ etmişlerdir.379

Hz. Peygamber (s.a.v.)’in kesin haberlerle söz ve uygulama olarak recmcezâsı yaptığı ve yapılmasını emrettiği sâbittir. Resûlullâh (s.a.v.)’in sahâbeleri, bu konuda birleşmişlerdir. İbnü’l-Hümâm Fethu’l-kadîr’de şu açıklamayı yapar: Hâricîlerin, recmcezâsını inkâr etmeleri geçersizdir.

Dipnotlar

378 Eşref Ali et-Tehânevi, Hadîslerle Hanefi Fıkhı, Misvak Neşriyat, c. 10, s. 74
379 Eşref Ali et-Tehânevi, Hadîslerle Hanefi Fıkhı, Misvak Neşriyat, c. 10, s. 4-5

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu