Şia Gerçeği

Şî’a’nın Gizli Tuttuğu Kur’ân İnancını İfşa Eden Kitap Faslü’l Hitap – Prof. Dr. Durmuş Kayapınar

Şiilerin meşhur muhaddisı Hüseyn b. Muhammedi Takiyyi’n-Nûri’t- Tabersî’nin (1320/1902) Şî’a’nın gerçek Kur’ân’ inancı üzerinden takiyye perdesi nı kaldıran, kendilerince onikı imâmdan tevatür derecesini aşan ve en önemli temel kaynaklarından naklettiği birçok hadîs ve rivayetleri içinde topladığı;

Şî’î çevrelerin bile, aksi inanca sâhıp oldukları için değil de, sırf eskidenberi gizli tutmakta yarar gördükleri esrarengiz sırlarını ıfşâ ettiği için, kısmen de olsa karşı çıktıkları “Faslii 1-Hitâh Fi İsbâti Tahrifi Ki tâbi Rabbi 7- Erbâb: Rabların Rabbı (Allah) ‘in Kitabı ‘nm Tahrif Edildiğinin İshâtı Konusunda Kesin Söz ” adlı kitabı, isminden de açıkça anlaşıldığı üzre, bütün Şî’a’nın, ortaya çıkışından bu güne, müslümanlarm ellerinde bulunan Kur’ân-ı Kerîm’in gerçek Kur’ân olmadığına, O’nun değiştirilip tahrif edildiğine, içerisine dıştan birçok şeylerin sokulduğu ve birçok şeylerin çıkarılarak yok edildiğine inandıklarını; Şî’a milletinden hiç kimsenin, sırf muarızlarını avutarak aldatıp, kurnaz davranarak muhtemel zararlarından kendilerini korumak maksadı dışında asla bunun tersine hiçbir beyânda bulunmadıklarını bınbır delille tevsîk etmektedir.
Sonra bu kitap sıradan bir Şî’a âlımı tarafından değil, özellikle hadîs ve hadîs ricali konularında mahir ve Şî’a milletince en üst seviyede tutulan bir mütehassıs tarafından kaleme alınmış ve ma’sûm imamlardan rivayet edilen yaklaşık 2000 hadîsi içine almıştır.127
Şîîlerce bu zât Allah’ın daha önceki âlimlerine vermediği lutuflarla bezenmiş, üstün meziyetlerle donanmış ve en değerli vehbî hazînelerle techîz edilmiş çok büyük bir âlimdir. O kadar ki, onun gerçekleştirdiği önemli hizmeti görenler; Allah ‘in onu. Rasûlüllah S.A. ‘in ashâb ve ailesinden arta kalan mirasını muhafaza etmek için yarattığını anlarmış… “128
O’nun hakkında Ağa Büzürkü’t-Tahrânî A’lâmü’ş-Şî’a’smda biyografisine başlarken şunları kaydetmiştir:
“Bu ismi yazarken elimde kalemim titredi… Eğer hayat hikâyesi yazılan hir başkası olsaydı iş kolaydı, ama böylesine muazzam bir şahsiyetin biyografisini yazma yükünü güvenilir bir tarihçinin üslenip üstesinden gelmesi çok zordur. Ben onun hakkını yerine getirmekten âciz durumda olduğumu itiraf etmek zorundayım…’129 “insan eğer onun arkasında bıraktığı tahkik deryasında dalgalanan ve tedkik sularında yıkanan büyük eser ve müthiş kitaplarını düşünürse, acâib ıttılâının genişliğini görür.

Ruhul-Kuds’le müeyyed olduğunda kuşku duymaz ve Cebrail AS. ‘ın onu desteklediğinden hiç şüphe etmez…” 130 demektedir.
Muhammed Mehdi’1-Mûsevı’l-Isfehânî de (1325/1907) Ahsenü 7-VedVa ‘smda. “-en-Nûri ‘t-Tabersî ‘nin “.Faslü 1-Hıtâb Fî İsbâti Tahrifi Kitabi Rabbi ‘l-Erbâb “ı İran ‘da basıldı, ama keşke o. onu te ‘lîf etmeseydi. Bâzı âlimler onun tenkidi için değerli risaleler yazdılar ve onun hakkındaki gerçeği bütün açıklığı ile ortaya koydular. Böylece zamanının âlimleri muhaddis Nuri ‘yi rezîl ettiler. Bâzı güvenilir kimseler bana onun bu kitabını hıristiyanların da kendi dillerine terceme edip yayınladıklarını haber verdi. . ” demektedir.131
Şimdi müellif en-Nûrı et-Tabersi’nın bizzat kendisinin bastırdığı bu kitabının 1. baskısının ilk ve son sayfalarının kopvesinı okuyucuya bir fıkır ve yakın verir ümidiyle aktarıyoruz:

FASLU’L-HITAB Fi ISBATI TAHRİFİ KİTABI RABBİ’L-ERBÂB’IN FİHRİSTİNİN ORİJİNAL METNİ:

1
2
3
4
5

“FASLU’L-HITAB Fi ISBATI TAHRİFİ KİTABI
RABBİ’L-ERBÂB’TN FİHRİSTİNİN ORİJİNAL
METNİ’NİN TERCEMESİ:
Bu kitâb-ı şerifteki konuların özet fihristi:
Birinci Mukaddime: Kur ân ‘m toplanması ve toplanma sebebi hakkında vârid olan hadîslerin zikri… Kur ‘ân ‘in toplanma şekline bakılarak O’nun eksiltmeye maruz kaldığının anlaşılacağı le’lîf ve tertibinin mü’minlerin (yâni, Şî’anın) tertibine muhalif oluşunun beyânı hakkında.
İkinci Mukaddime: Kur’ân’da yapılmış olması mümkün ve içine girmesi imkânsız olan değiştirmelerin kısımlarının açıklanması hakkında.
Üçüncü Mukaddime: Alimlerimizin, Kur’ân’in değiştirilmesi ve değiştirilmemesi konularındaki kavillerinin zikri hakkında…
BİRİNCİ BÂB: Kur ‘ân ‘da değiştirme ve eksiltme yapıldığını gösteren delillerin zikri…

BİRİNCİ DELİL: Birkaç maddeden oluşmaktadır:
a) Tevrat ve İncil ‘de güzel ve hoş bir biçimde tahrifat
yapılmış olması…
b) Geçmiş ümmetlerde her ne vâkî oldu ise
hepsinin bu ümmette de vuku bulacağı hakkında

c) Övme ve kötüleme olarak bu ümmetin bâzı kimseleri hakkında ortaya çıkan şüphelerin aynılarının geçmiş ümmetlerde de çıktığına dâir hadîslerin zikri…
d) Hakkında, içinde değişiklikler yapılması bakımından Kur’ân’in (aynen) Tevrat ve İncil gibi olduğunu gösteren özel hadîsler konusunda…
İKİNCİ DELİL; Kur ‘ân ‘in toplanma şekli, âdeten O’nda değişiklik ve tahrif yapılmış olmasını gerekli kılar. Bu konu içerisinde bir de, vahiy kâtiplerinin durumlarının özeti vardır.
ÜÇÜNCÜ DELİL: Kur’ân’da okunması (lafzı) neshedilmiş âyetler bulunduğu (iddiası) mn ortadan kaldırılması ve (ehl-i sünnetin) okunuşu neshedilen âyetlere verdikleri örneklerin Kur’ân’dan bâzı eksiltmeler yapılmış olmasını zorunlu kıldığı hakkında…
DÖRDÜNCÜ DELİL: Ali A.S. ‘m. tertîb bakımından mevcûd Kur ‘an ‘a aykırı özel bir Kur ‘âm ‘mn olduğu ve O ‘nda Kuran ‘a ne Kudsî hadîslerden, ne de Tefsir ve te ‘vîl (kabilin)den olmayan (birtakım) ilâveler bulunduğu hakında…
BEŞİNCİ DELİL: Abdullah İbni Mes’ûd’un mu’teber bir mushafımn bulunduğu ve içinde mevcûd Kur’ân’da bulunmayan şeylerin yer aldığı hakkında…
ALTINCI DELİL: Mevcûd Kur’ân’m. bizdeki mu’teber Übey Mushaf ındayer alan âyetlerin tamamını içine almadığı…

YEDİNCİ DELİL: Osman İbnii Affân ‘m Kur ‘ân ‘t ikinci defa topladığı zaman. O ‘ndan bâzı kelime ve âyetleri düşür(üp yok et)mesi. Kur ‘ân ‘ı toplayış şekli. O ‘ndan çıkardığı bâzı şeyler, mushaflarının birbirini tutmayı- şı ve kâtiplerin yaptığı yanlışlıklar…
SEKİZİNCİ DELİL: Yukarda geçen delillere ilâve olarak muhaliflerin rivayet ettikleri. Kur’ân’da eksiltmeler yapıldığını açıkça gösteren hadîsler hakkında…
DOKUZUNCU DELİL: Allah Teâlâ vasilerinin (ilerde kendisine vasi olacakların) isim ve şemaillerini eski kitaplarında (yani Tevrat ve İncil’de) aynen zikretmiştir. Elbette ki, eski kitaplarına boyun eğen bu Kitabında da (yani Kur ‘ân ‘da da) bu isim ve şemailleri zikretmesi gerekirdi. Bu konu içerisinde bize ulaşan ilk kitapta (Hz. Ali Mushafında) onların, (yani vasilerin) hiçbir kitapta toplanmayan zikirleri mevcuttur.
ONUNCU DELİL: Kurrâ ‘nın, Kur ‘ân ‘in bâzı harfleri, kelimeleri ve bunlar dışında kalan bâzı şeyleri hakkında ihtilâfa düştüklerinin ısbâtmı Kur ‘ân ‘m bir tek vecih dışında (birtakım değişik vecihlerle) indiği (iddiâsı)nın iptali… Bu konuda Kurrâ’nm hallerinin îzâhı… ve ısnâdlarında tedlis, yanı (sahte râvi isimleri) bulunduğunun isbâtı. ..
ONBIRINCI DELİL: Kur’ân’da eksiltme yapıldığını açıkça gösteren birçok hadîsler hakkında…

ONIKINCI DELİL: Aynı şekilde. Kur an sûrelerinin gerçek düzeninin bozulduğunu ve bizim bunları aslî sıralarına koyduğumuzu açıkça gösteren özel hadîsler hakkında… Bu konu içerisinde (ortaya atılabilecek) şüphelere cevap veya bu şüphelere karşı ileri sürülebilecek delillerin reddi de vardır.
İKİNCİ BAB: Kur ‘ân ‘a değiştirme işleminin yol bul(up girejmediğini isbât eden bir takım âyet. hadîs ve itibârlar bulunduğunu söyleyenlerin delillerinin zikri… Bu konu içerisinde de Rasûlüllah S.A. zamanında Tevrat ‘ta tahrifat yapıldığının zikri vardır.
Bunlar, bu kitabın tıpatıp kopycsini verdiğimiz fihristinin sâdece bir sayfasında yer alan şeylerin tercemesinden ibaret. Bakalım diğer sayfalarında ve tamamında neler var!… Sanırım okuyucu artık, müsteşriklere ve diğer Kur’ân düşmanlarına malzemeyi kimlerin verdiğini anlamakta güçlük çekmeyecek ve sözüm ona Müslümanlar (!) olarak birtakım yersiz ve faydasız duygusallıklara kapılarak kendi bindiğimiz dalı yine kendimizin kesmiş olduğunu anlayacaktır. Yukardaki tercemenın son satırında açıkça ifâde edildiği gibi adamlar, ehl-i sünnete, sâdece Kufân’ı tahrif etme vebalını yüklemekle yetinmiyor bir de, hem de Rasûlüllah S A. zamanında Tevrat’ı tahrif etme vebalini yüklemeleri süreliyle Yahudilerin bile söylemediği sözü söyleyebiliyor ve onların Rasûlüllah S.A.’e yapamadıkları iftirayı yapabiliyorlar!…

127 Zahir, İhsan İlâhî, eş-Şî’atü ve ‘l-Kur’ân: 111
128 Zahir, İhsan İlâhî, eş-Şî’atü ve’l-Kur’ân: 120
129 Ağa Büzürgü ‘t-Tahrânî. A ‘lâmü ‘ş-Şî ‘a: 1. cüz 2. kısım sh:54S, Matbaatü1-İlmiyye, Necef: 1385 H.
130 Zahir, İhsan İlâhî, eş-Şî’atüve’l-Kur’ân: 125.
131 Zahir, İhsan İlâhî, eş-Şî’atü ve’l-Kur’ân: 135.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu