Mustafa İslamoğlu

Özetle İslamoğlu

TAHRİF VE İNKÂR MAKİNESİ: Mustafa İslamoğlu

1) Kaderi inkâr ediyor.

2) Recm’i inkâr ediyor.

3) Mürtedin öldürülmesini inkâr ediyor.

4) Mîrâc’ı inkâr ediyor.

5) Ruyetullah’ı inkâr ediyor.

6) İsa aleyhisselâmın nüzûlünu inkâr ediyor.

7) Kabir azabını inkâr ediyor.

8) Âdem aleyhisselâmın cennetten indiğini inkâr ediyor.

9) Mehdi aleyhisselâmın geleceğini inkâr ediyor.

10) Aklına uymayan bütün hadisleri “Kur’an-ı Kerîm’e uymuyor” gerekçesiyle inkâr ediyor.

11) Deccal’i inkâr ediyor.

12) Ye’cûc ve Me’cûc’ü inkâr ediyor.

13) Peygamber mucizelerini kendi aklına göre tevîl ediyor.

14) Peygamberimizin “Kıyamet” ile ilgili hadislerinin hepsini inkâr ediyor.

15) Sahabelere dil uzatıyor.

16) Afganistandaki Budist heykeller için üzülüyor.

17) Buhari,Müslim ve diğer hadis müelliflerini yalancılıkla suçluyor.

18) Adem ve Havva’nın cennetten değil, dünyadaki bir bahçeden geldiğini iddia ediyor.

19) Maide Sûresi: 33 âyeti;

“Allah’a ve Rasûlü’ne savaş açanların ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası; ancak öldürülmeleri, yahut asılmaları veya ellerinin ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi, yahut o yerden sürülmeleridir.

Bu cezalar onlar için dünyadaki bir rezilliktir.

Ahirette de onlara büyük bir azap vardır.”

İSLAM’IN DEĞİL FİRAVUN’UN HÜKMÜ DİYİYOR !

20) Kur’ân-ı Kerîm’deki bütün mucizeleri inkâr edip bunlar temsildir diyor.

21) Rafızi-Şiilere “Ehl-i beyt Mektebi” diyerek meşrulaştırıyor.

Allah’ı roma putu janusa benzeten Ali Şeriati ve zındık Humeyniyi savunurken Buhari ve Müslimi, diğer islam âlimlerimizi çirkef ağzıyla yalancılıkla suçluyor.

22) “Deveye bakmıyorlar mı, nasıl yaratılmıştır!” Ğaşiye Sûresi: 17 âyetteki “deve” kelimesini “yağmur yüklü bulutlar” mânâsına geldiğini söylüyor.

23) Allah bir şeyi yaratmak istediğinde ‘Ol’ dediğinde hemen olmaz, olma süreci başlar diyor.

24) Adem aleyhisselâmın cinlerden önce yaratıldığını iddia ediyor.

25) Adem aleyhisselâmın ilk insan olmadığını, ondan öncede bazı ADEMLERİN yaratıldığını iddia ediyor.

26) Adem aleyhisselâmın Allah (azze ve celle)nin “OL” demesiyle değil “olma süreci” içinde tek hücreli canlıdan oluştuğunu söylüyor, yani evrime inanıyor.

27) İmam Şafii’ye yalan uydurup O’nun Er-Risale isimli kitabında “Sünnetin Kur’ânı neshettiğini” söylediğini uyduruyor.

28) İmam Malik ve Ahmed bin Hanbel’in zamanının yöneticilerinden korktukları için kitablarından bazı bölümleri çıkardığını iddia ediyor.

Halbuki İmam Ahmed’in Müsnedi, kendi yaşarken yazılıp insanların elinde bulunmuyordu .

29) Muhaddis âlimlerimizin hadis uydurduğunu uydurup, onları “Hadis İdeolistleri” olarak vasıflandırıyor.

30) Sünnetin Kur’âna arzedilmesi gerektiğini iddia ediyor.

31) Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in MUSTAKİL HÜKÜM KOYAMAYACAĞINI iddia ederken, kendisi Kur’ânda hiçbir delîl olmadığı halde sigara için HARAM diyor.

Peygamberimizin HELAL-HARAM belirleyemeyeceğini iddia eden kimse kendisi haram koyuyor.

32) Kur’ânı Kerîm’in kelimelerini şer-i, ıstılah mânâlarıyla değil, Mekke Müşriklerinin anladığı sözlük mânâlarıyla tercüme ediyor.

SALAT, İPEK, DEVE kelimelerinde yaptığı gibi.

33) İslamoğlu, İslam âlimlerinden esirgediği muhabbeti Ignaz Goldziher,Toshihiko Izutsu, Muhammed Esed gibi Oryantalist-Müsteşriklerden esirgemiyor.

Bunlardan büyük bir sevgi ve saygıyla bahsediyor.

34) Hazırlamış olduğu GEREKÇELİ MEAL’inde sahife, paragrafyapısına kadar Muhammed Esed’in mealinden İNTİHALDE (ÇALINTI) bulunuyor.

35) Tefsir tarihimizdeki şazz görüşleri tercih edip kendi malıymış gibi pazarlamasını yapıyor.

36) Kitablarında yeterli olmayan arapça dilbilgisiyle komik-basit hatalar yapıyor.

37) İslamda hırsızın elinin kesilmesini inkâr ederek bunun Mekke müşriklerinin hukuku olduğunu iddia ediyor.

38) Kadının mirastaki 1/2 hakkının sabit olmayıp esnek olduğunu, değişebilir olduğunu iddia ediyor.

39) Ayın yarılması, küçükken peygamberimizin kalbinin yarılması ve benzeri mucizeleri inkâr ediyor.

40) İlk kader inkârcıları Ma’bed el- CÜHENİ ve Gaylan ed- DIMAŞKİ gibilerini şehid olarak görüyor.

41) Erkeğin ipek ve altın yüzük takmasını helal görüyor.

42) İslamda Nesh’i inkâr ediyor.

43) Abdülaziz Bayındır’ı savunduğu videosunda Muhammed Sûresi 31. âyetin karîler tarafından Mushafa yanlış yazıldığını iddia ediyor.

44) “Üzerinde ondokuz (muhafız melek) vardır.” Müddesir Sûresi: 30. âyet onun üzerinde on dokuz (melek/e) vardır.” diyor.

45) Bakara Sûresi’nde yahudi ve hristiyanların maymuna ve domuza tebdil edilmesini inkâr ediyor.

46) Tur dağının yahudiler üzerine kaldırılması mucizesini inkâr ediyor.

47) Yahudilerin katili bulmak için ineğin bir parçasıyla ölüye vurmaları âyetini (Bakara Sûresi: 73. âyet) inkâr ediyor.

48) İbrahim aleyhisselâmın Bakara Sûresi 260. âyet-i celîlesinde anlatılan dört kuşu parçalayıp sonra çağırması mucizesini inkâr ediyor.

49) İsa aleyhisselâmın A’li İmran Sûresi 45-46. âyet-i celîlesinde anlatılan bebek iken konuşması mucizesini inkâr ediyor.

50) Musa aleyhisselâmın Nisa Sûresi 164. âyet-i celîlesinde anlatılan Allah ile konuşmasını inkâr ediyor.

51 – Bakara Sûresi 55. âyette israiloğullarının yıldırım çarpmasını inkar ediyor, dipnotta onların akıllarının çarpılmış olduğu için böyle bir istekte bulunduğunu iddia ediyor.

52) Bakara Sûresi 56. âyette İsrailoğullarının öldürülüp diriltilmelerine mecaz diyor.

53) Bakara Sûresi 61. âyetin dipnotunda İsrailoğullarının lanetlenmediğini, “lanetli zihniyet vardır” diyerek açıklıyor.

54) Bakara Sûresi 102. âyette geçen sihri inkâr ediyor.

Sihrin “komplo, düzen, tuzak” şeklinde anlaşılması gerektiğini söylüyor.

55) Bakara Sûresi 259. âyette anlatılan 100 yıl ölü kalıp sonra diriltilen Üzeyr aieyhisselâmın kıssasını “TEMSİL” olarak anlamak gerekir diyor.

İslamoğluna göre Kur’an-ı Kerîm’deki bütün mucize ve olağanüstü olaylar “temsil ve mecazdan” ibarettir.

56) Al-i İmran Sûresi 1. Âyetteki müteşabih hurufu mukattaya “Hz. Peygamberin aldığı vahyi tek bir harfini dahi zayi etmeden ilettiğinin lafzı şahidi” mânâsını veriyor.

57) Nisa Sûresi 153. âyette yahudilere bir ceza olarak yıldırım çarpmasını inkâr ediyor.

58) Maide Sûresi 6. âyetinde abdest alırken ayaklar hem yıkanabilir hemde “Ehli Beyt okuluna göre” meshedilebeilir diyor. İslamoğlunun bahsettiğ EHL-İ BEYT MEKTEBİ ile neyi kastettiği ayrı bir araştırma konusu.

59) Maide Sûresi 60. âyette Allah’ın yahudi ve hristiyanları maymun ve domuza tebdil etmesinin olmadığını, bunun sadece TEMSİL olduğunu söylüyor.

60) Maide Sûresi 114. âyette İsa aleyhisselâma gökten sofra inmesini istemesinin aslında gerçekleşmediğini, bununda sadece bir TEMSİLDEN ibaret olduğunu söylüyor.

61) A’raf Sûresi 107. âyet ve devamında Musa aleyhisselâm ile Firavunun sihirbazları arasındaki kıssada aslında sihir olmadığını, sadece İLLÜZYON olduğunu söyleyerek sihri inkâr ediyor.

62) Enfal Sûresi 46. âyet, Bakara Sûresi 45. âyet ve diğer geçtiği yerlerde SABIR kelimesini DİRENMEK, DİK DURMAK gibi okuyucunun yabancı olduğu mânâlar veriyor.

63) R’ad Sûresi 11. âyette Kirâmen Kâtibin’e ‘KORUMA KORTEJİ’ diyor.

64) İsra Sûresi 1. âyetteki SÜBHANA “mutlak aşk” diyor.

65) İsra Sûresi 13. âyette “unuk-boyun” kelimesine ÇABA mânâsı veriyor.

66) Enbiya Sûresi 35. “Her nefis ölümü tadacaktır.

Sizi bir imtihan olarak hayır ile de şer ile de deniyoruz.

Ancak bize döndürüleceksiniz.” âyetin dipnotunda “Şer Allah’a nisbet edilmez” diyor.

Halbuki âyet Allah’ın hayır ve şer ile insanların imtihan edildiğini ifade ediyor.

Eğer hayır ve şerri Allah yaratmıyorsa kim yaratıyor ?

67) Enbiya Sûresi 82. âyette Süleyman aleyhisselâmın emrine verilen cinleri “dik başlı birileri” olarak tercüme ediyor.

Aslında İslamoğlunun cinler üzerindeki yorumları biribirini tutmuyor.

Bu konuda kafası biraz karışık anlaşılan…

68) Enbiya Sûresi 96. âyette geçen Ye’cüc ve Me’cüc için, her devirde olabilecek “küresel güçler” diyor.

69) Hacc Sûresi 23. âyette ve geçtiği yerlerde cennette Mü’minlere mükafat olarak verilecek “ipekten elbiseleri” küçümseyerek bunlara “ÖZGÜRLÜK ÜNİFORMASI” mânâsı veriyor.

Müminler neden ahirette üniforma giyecekler, kime, niçin, nasıl özgür olacaklar ayrı bir muamma.

70) Kaf Sûresi 17. âyettte Kirâmen Kâtibin’e (her insanın sağında ve solunda bulunup kişinin iyiliklerini yazan şerefli melekler) “zıt kutuplarda konuşlanmış olan o iki unsur” mânâsı veriyor.

R’ad Sûresi 11. âyette de KORUMA KORTEJİ demişti.

71) Ğaşiye Sûresi 17. “Deveye bakmıyorlar mı, nasıl yaratılmıştır.” âyetindeki “deve” kelimesini “yağmur yüklü bulutlar” mânâsına geldiğini sÖylüyor.

72) Tebbet Sûresinde Ebu Lehebin iki eline:

“1.dipnotta “lafzen “iki eli”, bir sonraki âyette yer alan mal ve kazanca delâlet eder.” diyerek bâtıl yorumlarda bulunuyor..

73) İslamoğlu, kader konusunda geçen bütün hadislerin Emeviler zamanında uydurulduğunu söylüyor.

74) Neml Sûresi 82. âyette geçen Dabbe’nin yeryüzünde fünya hayatında değil ahirette, mahşer gününde konuşacağını iddia ediyor.

75) Tevbe Sûresi 126. âyetteki “fitne” kelimesine “skandal” diyor.

 

Mustafa İslamoğlu Abdüllatif Şener’in İftirasına Ortak Oluyor!

ÇOCUĞUN IRZINA TASADDİ Suçundan 3 Sene Hapis Yatmıştır

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu