Anasayfa SliderAnasayfa YazılarSON EKLENENLERson-eklenenler

SAÎD NURSÎNİN SULTÂN ABDÜLHAMÎD DÜŞMÂNLIĞI

 

Bu yazımızda, Saîd Nursî’nin, Sultan AbdülHamîd’e olandüşmânlığını kendi kitâblarından misâller vererek ele alacağız:
“ İstibdâd’dan en fazla zararı biz kürdler gördük.“ (1)

“ İstibdâd pis eliyle…” (3)

“ İstibdâda sille ( tokat ) vuracağım.” (4)

“ 25 sene bir istibdâd-ı mutlak…” (5)

“ Şerî’at ile hiç münâsebeti olmayan o müdhiş istibdâd-ı zâlimâne…” (6)

“ İstibdâd sebebiyle Ermeniler düşmânoldular.” (7)

“ Memleketin se’âdeti ve selâmeti Ermenilerle ittifâk ve dost olmaya bağlıdır.”(8)

“ Meşrûtiyyet hakîkî şerî’atdır.” (9)

“ Meşrûtiyyetin muhâfazasına çalışınız.” (10)

“ Meşrûtiyyeti şer’î delîllerle kabûletdim.” (11)

“ Seâdetiniz olan meşrûtiyyet.” (12)

“ Meşrûtiyyetin gelmesi içün, milletinyarısı dahî fedâ olsa buna değer.” (13)

“ İttihâd ve Terakkî’den 19 bin altın aldım.” (14)

“ Ben İttihâd ve Terakkî’den ayrılmadım, ba’zîları ayrıldılar, Resneli Niyâzî , Enver Paşa gibi adamlarla şimdi de müttefikim. Lâkin ları bizden ayrıldılar, bataklık yoluna sapdılar.” (15)

Ayrıca,Saîd Nursî,”İttihâd ve Terakkî’nin şark vilâyetlerindeki şu’belerini bir derece istihsân(güzel görme) ve tebrîk ederim.”der.

Saîd Nursî’nin İttihâdcılarla işbirliği yapdığı.”(16)

Saîd Nursî’nin İttihâdcıların kurduğu“Teşkîlât-ı Mahsûsa’da çalışdığı ” (17)

“Cumhûriyetçilerden de 150 bin banknot aldığı.”(18)

“Cumhûriyetçiyim.” (19)

“ Hareket Ordusu’nda bulunduğunu…” (20)

“ Prof. Dr. Şerîf Mardin, SaîdNursî’nin, Sultân AbdülHamîd’e, mason Cemâleddîn ve mason Muhammed Abdüh’den aldığı ilhâmlakarşı geldiğini(21) bu niyyetle, Osmanlıyı yıkmakiçün gayret sarf etdiğini dile getirmekdedir. (22)

Muhammed Abdüh’ün talebesi Reşîd Rızâ’nın (23), Sultân AbdülHamîd hakkındaki ”…Ey Müslimânlar,O müstebid hükümdârı çağırın,kandırın,yâhûd zincire vurun.İslâm hükümdârları içinde AbdülHamîd kadar İslâm’a ihânet eden,fıkıh,akâid ve hadîs kitâblarını yasaklayan ve ortadan kaldıran bir kişi göstermek asla mümkin değildir.” iftirâsı ile, ittihâdcı fetvâ emîni Elmalı’lı Muhammed Hamdî Yazır’ın , Sultân AbdülHamîd halli için hazırladığı: ”Müslimânların imâmı şerî’at kitâblarını yasaklasa,yakdırsa,devlet hazînesinde isrâf etse,insânları katletse ve zâlim olsa…”ifâdelerinin yer aldığı hâl fetvâsındaki iftirâsının benzerliği fetvânın, ilhâmının nereden kaynaklandığını göstermesi bakımından fevkal’âde dikkât çekicidir.

Saîd Nursîye, hiç kimse, Sultân AbdülHamîd’i tahtdan indirmek isteyenlerle berâber olmadı, onlara yardım etmedi diyemez, çünkü bu târîhî gerçeklere ve Saîd Nursînin i’tirâflarına ters düşer. Saîd Nursî, Sultân AbdülHamîd’e düşmân olan herkesle dost olmuş, onlarla işbirliği yapmış ve maddeten de büyük paralar alarak, ittihâdcılara hizmetinin karşılığını fazlasıyla görmüşdür.
12.asrın Müceddid’i Mevlânâ Hâlid Bağdâdî ise müceddidlere yakışan bir ifâde ile Devlet-i aliyye-i Osmâniyye’ye dü’â etmişdir :”Allâhın yardımı, İstanbul’u ve bütün İslâm beldelerini himâye eden pâdişâha olsun.,,Mektûbât,4.mektûb.” Büyük Sultân, Yüce Hâkân için, Saltanâtın devâmlılığı,dîn düşmânlarının ve bozguncu kâfirlerin, övülmüş devletin sâyesinde silinmesive yok olması içün Allâh’a daha fazla dü’â etmemiz gerekir. Mektûbât, 70.mektûb, 12.mektûbunda ise : Emîr sâhiblerine, yardımcılarına dü’â etmeye gayret ediniz, demekde, ” İmâmlara (sultânlara) sövmeyiniz, onların iyilerine dü’â ediniz.,gerçekde onların iyileri sizlerin menfe’atinizedir.” Hadîs-i şerîfini(Taberânî,Mu’cemü’l-kebîr.)nakl etmekdedir

(1) Târîhçe-i hayât, s. 65

(2) Târîhçe-i hayât, s. 66

(3) Târîhçe-i hayât, s. 66

(4) Târîhçe-i hayât, s. 73

(5) Şu’âlar, 16. şu’â ,s. 610

(6) Volkan Gazetesi, sayı: 83

(7) Âsâr-ı bedî’ıyye, s. 318, Elmas Neşriyyat, 2004, İstanbul

(8) Âsâr-ı bedî’ıyye, s. 318, Elmas Neşriyyat, 2004, İstanbul

(9) Târîhçe-i hayât, s. 65

(10) Târîhçe-ihayât, s. 65

(11) Târîhçe-i hayât, s. 65

(12) Târîhçe-i hayât, s. 72

(13) Münâzarât, s. 10-12, 1329, İstanbul

(14) Şu’âlar, 14. şu’â; Kastamonu lâhikası, s. 55

(15) Şu’âlar, 14. şu’â; Kastamonu lâhikası, s. 55

(16) Kastamonu lâhikası, s. 55; Şerîf Mardin, Türkiye’de Dîn ve Siyâset, s. 192

(17) Yeni Türk Ans. c. 9, s. 3346, Ötüken Yayınları; Şerîf Mardin, Saîd Nursî Olayı, s. 129, İletişim Yayınları

(18) Şu’âlar, 14. şu’â

(19) Şu’âlar, 12. şu’â

(20) Lem’alar, 28. lem’a

(21) Prof. Dr. Şerîf Mardin, Türkiye’de Dîn ve Siyâset,s.178 ,İletişim Yayınları

(22) Prof. Dr. Şerîf Mardin, Türkiye’de Dîn ve Siyâset, s. 34, İletişim yayınları

(23) Reşîd Rızâ ,Muhâverât kitâbında Ehl-i Sünnet’e saldırmakda, selefîliği savunmakdadır. Bu kitâbı, Ahmed Hamdi Akseki 1916’ da, daha sonra da Türkiyede selefîlerin şu andaki öncülerinden Prof. Dr. Hayreddîn Karaman , neşretmişdir.

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu