Nurettin Yıldız

Nurettin Yıldız’ın İbni Arabi (K.S.) Ve Sadreddin Konevi (K.S.)’U Küfürle İtham Etmesi

Aşağıdaki satırlar, Nurettin Yıldız’ın İbn-i Teymiyye hakkında verdiği konferanstan alınmıştır

İslâm âlimlerinin en büyüklerinden olan İbn-i Arâbi (k.s.) hakkında: “Muhyiddin-i Arâbi -hâşâ- Batı’nın mikroplarını Müslümanlara taşımış, yaymıştır. İbn-i Arâbi, bir kuyuya küçük bir taş attı. Sadrettin Konevi diye Konyalı birisi de aldı onun sözlerinden yeni bir dîn ihdas etti. Kur’ân âyetlerini ve hadîsleri kullanarak Yunan felsefesinden yeni bir dîn îcat ettiler.”299 diyenlere verilecek cevap nedir?
Pasajdan anlaşıldığı üzere Muhyiddin-i Arabî (k.s.) ve Sadreddin-i Konevi (k.s.), İslâm’dan başka bir dîne isnad edilmektedir. Bilindiği gibi, bir kimseye kâfir diyen kişi, karşısındaki gerçekten kâfir değilse kendisi küfre düşer. En doğrusunu Allâh (c.c.) bilir.

Hz. Ebû Hüreyre (r.a.) anlatıyor: “Resûlullâh (s.a.v.) buyurdular ki: “Allâhü Te‘âlâ Hazretleri şöyle ferman buyurdu:

“Kim benim velî kuluma düşmanlık ederse ben de ona harp ilan ederim…” (Kütüb-i Sitte)

İmâm Şa’rânî şöyle demektedir: “İbn-i Arabî’nin kitaplarına sokuşturmalar olduğunu, bana Mekke’de oturan Efendim Ebû’t-Tâhir el-Mağrîbî haber verdi. Sonra da bana, Şeyh’in (İbn-i Arabî’nin) Konya’da kendi eliyle yazdığı nüshası ile karşılaştırdığı Fütûhât nüshasını çıkardı. Fütûhât’ı kısaltırken tevakkuf ettiğim (kabûl etmekte duraksadığım) ve hazfettiğim (yâni çizip sildiğim) ifâdelerden hiçbirini onda görmedim.300

En büyük İslâm âlimlerinden Molla Abdurrahman Câmi şöyle der: “Şeyh Sadreddin Hz., Şeyh Muhyiddin-i Arâbî (k.s.)’nin sohbet ve hizmetinde terbiye gördü. Onun vahdet-i vücûda dair görüş ve sözlerini akla ve şeriata uygun gelecek tarzda Şeyh’in maksadını iyice anlamış olarak güzelce yorumlamıştır. Onun bu konudaki araştırma ve yorumlarını görmeksizin İbn-i Arâbi hazretlerinin tasavvufî görüşlerini gereği gibi anlamak mümkün değildir.”

Ahmet Eflakî, Menakıbü’l-Arifin isimli eserinde Mevlana ile Sadreddin-i Konevî arasındaki münasebet ve dostluğa ait pek çok menkibe nakleder. Ayrıca Mevlana Celaleddin hazretleri, cenaze namazının Sadreddin-i Konevi (k.s.) tarafından kılınmasını vasiyet etmiştir.
Sonuç olarak velîlerin hayatlarını konu alan kitaplarda da geçtiği üzere Sadreddin-i Konevî (k.s.) ve Muhyiddin-i Arabi (k.s.) büyük birer âlim ve velîdir.

Yûsuf Nebhânî, “Câmi’u kerâmât”ında der ki: Dört mezhebin âlim ve ârifleri, Muhyiddîn-i Arabî’yi hep medhetmişlerdir. İmâm-ı Şa’rânî “El-Yevâkit vel-cevâhir”inde ondan uzun uzun bahsetmekte, Şeyh Abdülganî Nablûsî ve ârif-i billah Seyyid Mustafâ Bekrî, onun için ayrı birer kitap yazmışlardır. Abdülganî Nablûsî’nin eseri “Er-Redd-ül-metin alâ müntakıs-il-ârif Muhyiddîn”, Seyyid Mustafâ Bekrî’nin eseri, “Es-Süyûf-ül-hıdad fî a’nâki ehl-iz-zendeka vel-ilhâd”dır. Şihâbüddîn Sühreverdî, Şeyhülislâm Zekeriyyâ, İbn-i Hacer Heytemî, Hâfız Süyûtî, Ali bin Meymûn, Celâlüddîn Devânî, Seyyid Abdülkâdir Ayderûsî, İbn-i Kemâl Paşa, Kâmûs sahibi Necmüddîn Fîrûzâbâdî hep onu medh etmişlerdir.

Osmanlı devletinin yetiştirdiği âlimlerin en büyüklerinden olan İbn-i Kemâl Paşa hazretleri, İbn-i Arabî hakkında sorulan bir suâle şöyle cevap vermiştir: “Kullarından sâlih âlimler yaratan, bu âlimleri Peygamberlerine vâris kılan Allahü teâlâya hamd olsun. Dalâlette olanlara doğru yolu göstermek için gönderilen Muhammed Mustafâ’ya, O’nun Ehl-i beytine ve dînimizin emirlerini tatbikte gayretli olan Eshâbına salât ve selâm olsun. Ey insanlar, biliniz ki; Şeyh-i a’zam âriflerin kutbu, muvahhidlerin İmâmı, Muhammed bin Ali İbni Arâbî et-Tâî el-Endülüsî, kâmil bir müctehid, fâzıl bir mürşid, hayret verici menkıbeler, garip hârikalar sahibi bir âlimdir. Çok talebesi olup, İbn-i Arabî, âlimler, fâzıllar indinde makbûldür, İbn-i Arabî’yi inkâr eden hatâ etmiştir. Hatâsında ısrar eden sapıtmıştır. Sultânın onu edeblendirmesi ve bu bozuk i’tikâddan sakındırması lâzımdır. Zîrâ, Sultan iyiliği emredip, kötülükten sakındırmak ile me’mûrdur (vazîfelidir).

Dipnotlar

299 Nurettin Yıldız’ın bu konudaki konferansının tamamı için: http://www.youtube.com/watch?v=mBut3VR-YWU
(Yayından kaldırılan linklerin içeriği kayıtlarımızda mevcuttur.)
300İmâmŞa’rânî, el-Yevâkîtve’l-Cevâhîr: 8

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu