Anasayfa SliderArşivson-eklenenler

Kitap Tanıtımı –  Tavsiyesi: Savâʻiku’l-Muhrika

Kitap Tanıtımı –  Tavsiyesi: Savâʻiku’l-Muhrika

Kendi alanında en kapsamlı ve emsali olmayan Savâʻiku’l-Muhrika isimli eser, İbni Hacer el Heytemi tarafından kaleme alınmış, Mehmed Emin Tokadi hazretleri tarafından Osmanlı Türkçesine aktarılmış ve Şaban Er’in titiz çalışması ve bazı ilaveleriyle günümüz Türkçesine kazandırılmıştır.

Rasûlullâh “Sallâhü Aleyhi Ve Sellem” Hazretleri’nin Ashâb-i Kirâmı, Ehl-i Beyti ve Ehl-i Beyt İmâmları “Radıyallâhü Anhüm Ecme‘în” Hazretleri hakkında Şîʻa Fırkaları’nın, Râfızîler’in, Hâricîler’in ve Bidʻat Ehli’nin bâtıl iʻtikâdlarına ve iftirâlarına reddiyye olarak yazılmış kitâbların ve risâlelerin en muʻteberi, en muʻtemedi ve en tafsîlâtlısı olan “Es-Savâʻiku’l-Muhrika Fi’r-Reddi ʻAlâ Ehli’l-Bidaʻ Ve’z-Zendeka” kitâbının mü’ellifi “Ehl-i Sünnet Ve Cemâʻat Mezhebi’nin Keskin Kılıcı” Müctehid Allâme İbn Haceri’l-Heytemî “Rahmetullâhi Aleyh” Hazretleri [1503-1567] hakkında Silsile-i Aliyye Meşâyih-i Kirâmı’ndan İmâm-i Rabbânî ve Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî “Kuddise Sirruhümâ” Hazretleri yüksek sitâyişlerle bahs etmişler, kitâblarından istifâde etmişlerdir. Bilhâssa Seyyid Abdülhakîm-i Arvâsî “Kuddise Sirruh” Hazretleri “İmâm-i Aʻzam, İmâm-i Şâfiʻî, İmâm-i Mâlik ve İmâm-i Hanbel Hazretleri’nden sonra İslâm Âlemi’nin ilmi ummânlar gibi en derîn âlimi, allâme-i beşer Ahmed-i Heytemî Şihâbüddîn İbn Hacer” diye övmüştür.

“Es-Savâʻiku’l-Muhrika”, çoğu kısmını bu kitâbımızda ayrıca tercüme ettiğimiz Müctehid Allâme İbn Haceri’l-Heytemî “Rahmetullâhi Aleyh” Hazretleri’nin “El-Kavlü’l-Muhtesar Fî Alâmâti’l-Mehdiyyi’l-Müntezar” risâlesinde de beyân ettiği Mehdî Hazretleri’nin alâmetlerini ve zuhûrunu, Deccâl’in çıkışını, Meryem Oğlu Îsâ “Aleyhimessalâtü Vesselâm” Hazretleri’nin gökten inişini Sahîh Hadîs-i Şerîfler ile bildirmektedir.

“Es-Savâʻiku’l-Muhrika”, İstanbul-Zeyrek’de medfûn Nakşbendî-Müceddidî, Melâmî, Kâdirî, Şâzelî Şeyh, Allâme Muhammed Emîn-i Tokâdî “Kuddise Sirruh” Hazretleri [1665-1745] tarafından Osmânlı Türkçesi ile tercüme edilmiştir.

Kitâbımız, YEDİ KISIM’dır:

 

BİRİNCİ KISIM’da; “Es-Savâ‘ıku’l-Muhrika”nın mü’ellifi Müctehid Allâme İbn Haceri’l-Heytemî Hazretleri’nin hâl tercümesini, hocalarını, talebelerini yazdık. Eserlerini dünyâ kütübhânelerindeki en eski ta’rîhli yazma nüshalarından tıbkıbasımlarla ve seçme tercümelerle tanıttık.

Gerek Arab âleminde ve gerek Türkiye’de İbn Haceri’l-Heytemî Hazretleri hakkında bugüne kadar yazılan en tafsîlâtlı ve en sıhhatli hâl tercümesi budur. Kitâbımızın bu kısmı, 99 sahîfedir.

İKİNCİ KISIM’da; “Es-Savâ‘ıku’l-Muhrika”yı Osmânlı Türkçesi ile tercüme eden Şeyh Muhammed Emîn-i Tokâdî Hazretleri’nin hâl tercümesini, hocalarını, ilm ve tarîkat silsilelerini, talebelerini ve halîfelerini yazdık. Eserlerinin herbirini yazma nüshalarından tıbkıbasımlarla ve seçme tercümelerle bildirdik. Şeyh Muhammed Emîn-i Tokâdî “Kuddise Sirruh” Hazretleri hakkında bugüne kadar yazılan en tafsîlâtlı hâl tercümesi, budur. Kitâbımızın bu kısmı, 100 sahîfedir.

ÜÇÜNCÜ KISIM’da; “Es-Savâ‘iku’l-Muhrika”da nakller yapılan 150 kadar kitâbı dünyâ kütübhânelerindeki en eski yazma nüshalarından tıbkıbasımlarla yazdık. Kitâbımızın bu kısmı, 70 sahîfedir.

DÖRDÜNCÜ KISIM’da; “Es-Savâ‘iku’l-Muhrika”nın Şeyh Muhammed Emîn-i Tokâdî “Kuddise Sirruh” Hazretleri tarafından yapılan tercümesini, kitâbın aslının 5 ayrı yazma nüshası ile mukâyeseli olarak sâdeleştirdik ve tercüme ettik. Kitâbımızın bu kısmı, 488 sahîfedir.

BEŞİNCİ KISIM’da; Şîʻa Fırkaları, Râfızîler ve Hâricîler hakkında Dört Mezheb İmâmı “Radıyallâhü Teʻâlâ Anhüm Ecmeʻîn” başta olmak üzere Hanefî, Şâfiʻî, Hanbelî, Mâlikî Mezhebi Âlimleri’nden 35 Âlim’in fetvâlarını tercüme ettik. Bu fetvâların asllarının tıbkıbasımlarını yaptık.

Kitâbımızın bu kısmı, 48 sahîfedir.

ALTINCI KISIM’da; “Es-Savâʻiku’l-Muhrika” kitâbının Şeyh Muhammed Emîn-i Tokâdî Hazretleri tarafından yapılan tercümesini birebir çevirdik yaʻnî transkribe ettik. Kitâbımızın bu kısmı, 300 sahîfedir.

YEDİNCİ KISIM’da; kitâbımızı hâzırlarken istifâde ettiğimiz 370’i yazma ve 11’i matbûʻ 381 Aded  Arabça; 6’sı yazma ve 1’i matbûʻ 7 aded Farsça; 55’i yazma ve 13’ü matbûʻ 68 aded Osmânlı Türkçesi ile yazılmış olmak üzere 455 kitâbın listesini çıkardık. Kitâbımızın bu kısmı, 23 sahîfedir.

“Es-Savâʻiku’l-Muhrika” kitâbı dînin usûlünde, furûʻunda, mezhebde ve mes’elede müctehid ve muhakkık âlimlerin kitâblarından nakllerle hâzırlandığından, Rasûlullâh “Sallallâhü Aleyhi Ve

Sellem” Hazretleri’nin Ashâb-i Kirâmı ve Ehl-i Beyti “Radıyallâhü Anhüm Ecmeʻîn” hakkında Şîʻa Fırkaları’nın, Râfızîler’in ve Hâricîler’in bâtıl iʻtikâdlarına ve iftirâlarına reddiyye olarak yazılmış kitâbların en muʻteberi, en muʻtemedi ve en tafsîlâtlısıdır.

 

Kitap Kutup Yıldızı Yayınlarından çıkmıştır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu