Dinlerarası Diyalog

Ehl-i Kitap Meselesi

Yahûdî ve Hıristiyanların inanç yönünden hükümleri nedir?
Kur’ân-ı Kerîm’de, ehl-i kitabın kâfir olduğunu bildiren âyet-i kerîmelerden bazıları şöyledir: “Ehl-i kitap ve müşriklerden olan İslâm’ı kabul etmeyen münkirler, ebedî olarak ateşe girerler. İşte onlar, halkın en şerlileridir.” (Beyyine s. 6)
“Yahudiler ve Hıristiyanlar Müslümanlara: Yahudi ya da Hıristiyan olun ki, doğru yolu bulasınız, dediler. De ki (onlara): Bilakis biz, hanîf olarak (dosdoğru) yaşamış olan İbrâhim’in dînine uyarız. O, müşriklerden değildi.” (Bakara s. 135)
“(Ehl-i kitap): “Yahudi ve Hıristiyanlar hariç hiç kimse cennete girmeyecek.” dediler. O iddia, onların kuruntusudur. Sen de onlara de ki: Eğer sahiden doğru söylüyorsanız delîlinizi getirin.” (Bakara s. 111)
“Yahudiler; Uzeyr, Allah’ın oğludur, dediler. Hıristiyanlar da Mesîh (Îsâ), Allah’ın oğludur, dediler. Bu, onların ağızlarıylarında geveledikleri sözlerdir. (Sözlerini) daha önce kâfir olmuş kimselerin sözlerine benzetiyorlar. Allah (c.c.) onları kahretsin! Nasıl da (haktan bâtıla) döndürülüyorlar!” (Tevbe s. 30)
İmâm Müslim Sahîh’inde, Ebû Hureyre (r.a.)’den şu hadîsi rivâyet ediyor: “Muhammed’in nefsi elinde olana yemin ederim ki, Yahûdî olsun, Hıristiyan olsun, bu ümmetten beni duyup da getirdiğim Kitab’a îmân etmeden ölen kimse mutlaka cehennemlik olur.” (Müslim)
Ehl-i kitabın Müslüman olması, yalnızca kelime-i şahâdet getirmekle gerçekleşmez; bilakis, bununla beraber İslâm’ın sembol ve şiârı olan bazı amelleri (cemaatle namâz, ezan gibi) işlemeleri gerekir. Çünkü bunlar, İslâm dînine mahsus özelliklerdir. Ayrıca da eski dinlerinden (Yahûdîlik, Hıristiyanlık) vazgeçtiklerini ilan etmeleri gerekir.

Ehl-i Kitap İle Müşrik Farkı Dünyaya Hastır

Kaffâl şöyle demiştir: “Bu ifade, “Ehl-i kitap için, her nekadar dünyada kadınlarıyla evlenme ve kestiklerinin mubah olması gibi bir meziyetleri var ise de bu durum, âhiret halleri ile oradaki mükâfaat ve ceza hususunda, müşriklerle onları birbirinden ayırmamaktadır. Bilakis Allah’ı inkâr eden herkesin dünyada yaptığı amelleri boşa çıkar ve o kimse âhirette kesinlikle hiçbir mutluluk ve saadete ulaşamaz” manasındadır.”

Ehl-i Kitap Vasfının Devam Edip Etmemesi

Fakîhlerin bir çoğu şöyle der: “Kur’ân nâzif olmadan önce, Tevrat ve İncil’e göre amel eden ehl-i kitabın kadınlarının nikahı helâldir. Bunun delili, “Sizden önce kendilerine kitap verilenlerin hür ve İffetti kadınları…” âyetidir. Bu âyetteki “Sizden önce” ifadesi, Kur’ân nazil olduktan sonra, önceki kitaplarına göre amel etmeye devam edenlerin, EHL-İ KİTAP hükmünden çıkmış olacaklarına delâlet eder.

Fahruddin Er-Râzi, Tefsir-i Kebir Mefâtihu’l-Gayb, Akçağ Yayınları: 8/482

(Hak Dinin Batıl Yorumlarına Cevaplar, MİSVAK NEŞRİYAT, İstanbul, 2014)

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu